Предимства и неудобства за работодателя при установяване на трудови правоотношения с хора с увреждания

Прочетено: 183  | 

Демографският срив в европейските страни поставя в нови условия пенсионното осигуряване, пазара на труда, здравеопазването, социалното подпомагане и услуги и другите социални дейности. Всичко това налага преориентация на пазара на труда в посока към повишаване на възрастовата граница за пенсиониране и по-ефективно използване на остатъчната работоспособност на хората с увреждания в трудоспособна възраст.

Кои са основните ползи и затруднения за работодателите при работата им с хора с увреждания:

  • При наемане на хора с увреждания работодателите у нас ползват значителни преференции, установени със съответните нормативни документи;

  • Работодателите, наели на работа хора с увреждания, имат значително по-малко проблеми с текучеството;

  • За някои дейности работниците с увреждания развиват в значителна степен компенсаторни възможности, които са рядко качество за работната сила, предлагана на пазара на труда;

  • Работниците с увреждания, особено тези с по-голям трудов стаж, имат традиционно добро отношение към важни въпроси от производството - качество, спазване на поръчания срок, икономия на материали и енергия, стриктно спазване на технологията и предписанията и др.;

  • Работодателите на хора с увреждания имат по-голям престиж в обществото, ползват се с по-голямо доверие сред кредиторите, държавните институции, обществените организации, особено тези с контролни и разрешителни функции;

  • Работодателите, наели на работа хора с увреждания, имат по-широко поле за действие при привличане на инвестиции от европейските и други фондове.

Неудобствата, причинени от включването на хората с увреждания в трудовите колективи, са непостоянна величина и зависят от характера на предприятието. Проблем за малките и средните фирми е съвместяването на дейности, при които всеки физически здрав работник (служител) може да се включи в изпълнението на инцидентно възникнали задачи (товаро-разтоварни операции, срочни ремонти, извънредна работа и др.).

Неудобства произтичат и от нормативната уредба, която позволява ползване на преференции от хората с увреждания, наети по трудов договор, без да предвижда компенсации за работодателя, например удълженият основен годишен отпуск, ограничената възможност за промяна в трудовото правоотношение и др. Не е изключение злоупотребата със състоянието на лицата с увреждания с цел получаване на неправомерни облаги и предимства.

Налагат се и по-големи грижи от страна на работодателя за здравето и комфорта на хората с увреждания, някои от които изискват допълнителни средства и постоянни профилактични мерки. Липсва достатъчен административен капацитет за разработка на проекти, свързани с упражняване на правото на труд от хората с увреждания, преди всичко в малките и средните стопански фирми. Този фактор се утежнява от някои бюрократични препятствия, поставяни пред работодателите при ползване на целевите преференции. От казаното дотук се налага изводът, че всяка стопанска организация с добри позиции на пазара няма да загуби от прецизирано наемане на хора с увреждания. Напротив, ще получи значителни предимства, по-ярко изразени при кандидатстване за финансиране по проекти. Пътят към европейските пазари на стоки и услуги минава през реалното прилагане правото на труд от хората с увреждания, основано на европейския социален модел.