Данъчни облекчения и преференции за работодатели, наемащи хора с увреждания

Прочетено: 241  | 

Законът за интеграция на хората с увреждания предвижда 50 процента от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания да се осигуряват от републиканския бюджет. Всички те следва да бъдат структури на национално представителните организации на хората с увреждания и за хората с увреждания.
 
Съгласно Правилника за прилагане на ЗИХУ работодателят, ползващ преференцията, внася ежемесечно в НАП пълния размер на дължимите осигурителни вноски, след което чрез Агенцията за хората с увреждания петдесет на сто от тях се възстановяват на специализираните предприятия и тридесет на сто – на работодателя в обичайна среда.