Преференции за работодатели, разкрили работни места за хора с увреждания, за които са получили финансиране

Прочетено: 199  | 

Работодателите ползват средства от републиканския бюджет в размер на 30 % от внесените от тях осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания. Работодателят, кандидатстващ по проект за финансиране и ползващ преференции за платени осигурителни вноски, трябва:

а) да е регистриран по действащото законодателство;

б) да няма изискуеми публични задължения;

в) да не е получавал държавни помощи, независимо от формата и източника им, на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това дали помощта се финансира изцяло, или частично с ресурси на Европейската общност;

г) да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел. Специфично изискване: работодателят да не е ползвал за това работно място преференции по реда на ЗНЗ.