Специализирана заетост

Прочетено: 190

Специализираните предприятия и кооперации за трудова реализация за хора с различни увреждания се създават в България в началото на 50-те години на миналото столетие. Съществуването на тези предприятия се е гарантирало чрез предоставяне на монополни производства, коопериране с държавната промишленост или възлагане на държавни планови поръчки. Изолирането на хората с увреждания от реалната икономика чрез системата на специализираните предприятия и кооперации във времето на социализма се превърна в капан за заетостта на тази група в условията на пазарната икономика.

Без държавните поръчки и монопола в производството на определени стоки и услуги специализираните предприятия и кооперации са на ръба на оцеляването.

В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, воден от АХУ, към са регистрирани над 100 специализирани предприятия и кооперации, в които работят около 2000 лица с трайни увреждания. Те се препитават със среден доход близък до минималната работна заплата. Хората с увреждания работят заедно със здравите работници, предприятията участват на пазара наравно с фирмите, които не наемат хора с увреждания, което ги прави неконкурентноспособни. Без подкрепа от страна на държавата те не биха могли да оцелеят на свободния пазар, а все още представляват съществена форма за осигуряване на постоянна заетост на целевата група. Към този момент те се ползват с известни данъчни преференции и държавни субсидии.

Последните стъпки в посока подкрепа на специализираните предприятия и кооперации държавата извърши с изменение и допълнение на ЗИХУ през 2010 г., като намали относителния дял на заетите хора с увреждания в предприятията и кооперациите от 50 на 30 на сто и увеличи процента на възстановяваните средства от осигурителни вноски за всички осигурителни рискове, 7 внесени от работодателя, от 30 на 50.

Независимо от изредените преференции и държавни субсидии, ползвани от специализираните предприятия и кооперации, броят на заетите в тях хора с трайни увреждания непрекъснато намалява.