Преференции по Закона за корпоративното подоходно облагане

Прочетено: 223

Работодателите, кандидатстващи за преференции, трябва най-напред да отговарят на общите изисквания на Закона. Корпоративен данък се преотстъпва или намалява чрез намаление на счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма:

1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения,

2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения,

3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2;

Изпълнението на изискванията се удостоверява от данъчно задълженото лице с в годишната данъчна декларация. По Закона се преотстъпва корпоративният данък на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации, които са членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания и в които най-малко:

а) 20 % от персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или

б) 30 % от персонала са хора с увреден слух, или

в) 30 % от персонала са хора с други увреждания. Размерът на преференцията зависи от изпълнението на изискванията за дела на хората с увреждания от общия брой на заетите:

  • при спазени изисквания – 100 % от дължимия корпоративен данък;

  • при неспазени изисквания – пропорционална част от дължимия корпоративен данък, съответстваща на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към общия брой на персонала.

Преотстъпеният данък трябва да се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след годината на ползване.