Регионална конференция в Пловдив обсъди проблемите на пазара на труда и заетостта на хората с увреждания

 |  Прочетено: 316  | 

При спазването на всички противоепидемични мерки в Пловдив се проведе регионална среща, посветена на адаптацията на трудовия пазар на хора с увреждания. В срещата се включиха клиенти на социални услуги, работодатели на лица с увреждания, специалисти, представители на медиите, както и партньори на инициативата в гр. Пловдив. В рамките на срещата бяха представени основни насоки за работата с хора с увреждания, както и бяха предложени различни идеи и концепции за включването на пазара на труда на хора с увреждания.

По данни на Евростат от 2017 г. 19% от българите обявяват наличието на здравословни проблеми, което затруднява обществената им активност, а всеки пети българин над 16-годишна възраст има дълготрайно физическо увреждане. Същевременно статистиката показва, че България е сред първите три страни с най-малък брой хора с трайни увреждания в работоспособна възраст. Близо 45% от българите над 65-годишна възраст имат трайни увреждания. Данните при над 75-годишните показват, че шест от десет души имат подобни проблеми.

„Все още са налице много пречки, които не дават възможност на хората с увреждания да упражняват в пълен обем своите основни права, като тези пречки ограничават тяхното равноправно участие в обществото. Необходими са последователни и целенасочени политики, действия и мерки в този аспект.“, коментира при откриването на срещата програмния директор на Националната пациентска организация Александър Миланов.

През 2018 г. делът на изложените на риск от бедност или социално изключване хора с увреждания е 49,5 %, с 19,5 процентни пункта по-голям, отколкото при хората без увреждания, и с 20,7 процентни пункта над средното за ЕС. Равнището на заетост на хората с увреждания продължава да е едно от най-ниските в ЕС (39,5 % при средно равнище за ЕС от 50,7 %), като разликата е много голяма спрямо хората без увреждания (34,2 процентни пункта при средно за ЕС 24,2 процентни пункта).

Светът на труда се променя, движен от технологичното развитие, глобализацията, дигитализацията, миграцията, демографската и социална тенденция, което предлага създаване на нови възможности за приспособяване и преодоляване на предизвикателствата, свързани например с унищожаване или изчезване на работни места, професии, длъжности, липсата на подготвени кадри и увеличаване на нетипичните форми на заетост. „Не бива да се игнорират и целите на приобщаващото цифрово общество за генериране на устойчив растеж. При тази ситуация от подкрепа в най-голяма степен се нуждаят хората от уязвимите групи на пазара на труда, включително хората с увреждания. Резервът от потенциална работна сила в лицето на хората с увреждания е много важен. Това налага целенасочени мерки в подкрепа на заетостта, съобразно спецификите на средата, развитието на технологиите и дигитализацията и най-вече на индивидуалните способности и потребности.“, коментира от своя страна Наталия Маева, член на УС на НПО по време на форума.

Средствата за обезпечаване на насърчителните мерки в интерес на стопанската инициатива на хората с увреждания и провежданата активна политика по заетостта не могат да задоволят потребностите на работещите хора с увреждания, коментираха експерти. Често се наблюдава отсъствие на устойчивост и ефективност на подкрепата, въпреки ресурса, вложен за получаването й. Включването в заетост позволява хората с увреждания да се чувстват достойни и пълноценни граждани, а работодателите да реализират ефективно ползите от специалните им възможности. Ето защо хората с увреждания следва да бъдат подкрепени адекватно и потенциалът им да бъде използван пълноценно, коментираха още участници в срещата.

Липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване на хората с увреждания, казаха още специалисти. Редица предизвикателства продължават да оказват влияние върху пазара на труда, който е изправен пред нарастващите технологични иновации, икономически натиск, финансови ограничения и нови работни места. Демографските проблеми и свободното движение на работна сила в общността също налагат по-прецизно насочени политики за осигуряване на качествен запас от работна сила, част от която са хората с увреждания в работоспособна възраст, гарантираща икономическия подем, стана ясно още по време на срещата.

В рамките на форума бяха представени и основни насоки в работата с лица с различни видове увреждания – зрителни, ментални, двигателни. Бяха обсъдени и местните предизвикателства на пазара на труда и наемането на хора с увреждания.