Услуги

Прочетено: 1

По двама социални работници във Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас предоставят безплатна помощ на лица с ТЕЛК и на техните при търсенето на работа. 

Социалният работник подкрепя клиентите в:

  • анализа на потребностите и ресурсите им;
  • преформулирането на потребностите и рисковете като цели на развитие;
  • разработването на алтернативни решения за удовлетворяването на потребностите и справянето с риска;
  • в планиране на конкретни стъпки, които клиента предприема сам или с помощта на консултанта и на подкрепящата ги мрежа;
  • структурирането на всички стъпки в логичен и координиран процес на подкрепа.

Социалният работник е водещ на случая и работи пряко с лицето (оценка на потребностите, разработване на индивидуален план, обратна връзка за напредъка и анализ на постигнатите резултати). Подкрепящата мрежа (институции, организации за социална работа, служби) предоставя консултативна подкрепа на лицето (според ресурсите си).;

Роля на клиентите

Клиентите активно анализират собствените потребности, търсят възможни решения, развиват ресурсите си,  предприемат активни стъпки, оценяват ги и дават обратна връзка на социалния работник за постигнатите резултати. Клиентите са равнопоставени на консултантите, договарят целите и продължителността на консултиране и вземат решения за дейностите в подкрепа на трудовото си развитие.

Предлагани услуги

Информиране

Права и задължения като работник

Свободни работни места

Периодично информиране за наличните и подходящите работни места.

Изисквания на работодателите за започване на работа

Информиране за нужните документи и подготовката им за започване на работа.

Новости в социалната и здравната политика

Информиране за новости в социалното, здравното осигуряване и законодателство – размер на заплати, помощи, отговорни институции и др.

Консултиране

Създаване на CV в MyCompetence.bg

Изработване на мотивационно писмо

Клиентът сам подготвя мотивационното си писмо, като социалният му работник съдейства.

Тренировка на интервю за работа

Срещите преминават под формата на симулация на интервю за работа в зависимост от интервюто, което предстои.

Социални услуги в общността

На клиента се предоставя консултиране, при необходимост, от социалните услуги на територията на общината, които са подходящи за него и които могат да улеснят достъпа му до пазара на труда.

Социално подпомагане

По време на срещите на клиента се предоставя информация относно правото на социални помощи, видовете, механизмите за получаване и др., но само подпомагането насърчава достъпа до пазара на труда и промяната на трудовата ситуация.

ТЕЛК и пенсии

На клиента се предоставя консултация относно режима на преосвидетелстване и промяната на размера на пенсията за намалена работоспособност.

Образователна реализация (квалификация, преквалификация, валидиране на компетенции)

Консултацията се предоставя във връзка с потребността на клиента да промени и/или подобри образователния ценз на клиента, което пряко да промени ситуацията му, свързана с пазара на труда.

Посредничество

Назначаване на електронно обучение за допълнителна квалификация в MyCompetence.bg

Консултирането е свързано с ползването на системата MyCompetence.bg и нейните ресурси. На клиента се назначават онези обучения, които ще повишат знанията, компетенциите и уменията му. Социалният работник преценява заедно с клиента кои обучения са подходящи за него, както и периодът, в който да се проведе обучението.

Назначаване на инструменти за оценка в MyCompetence.bg

Инструментите за оценка представляват тестове за оценка на конкретни компетенции. Конкретните тестове, както и периодът за извършване се определят от социалния работник и клиента и са съобразени с потребностите на клиента.

Посредничество пред Дирекция „Бюро по труда“ (посредничество за регистрация, самостоятелно търсене на работа, самостоятелно стартиране на бизнес и др.)

Консултациите преминават под формата на придружаване до Бюрото по труда за предоставяне на услуги по регистрация и информация. Задължително клиентите биват придружавани и се осъществява среща и с трудовия посредник.

Посредничество пред Дирекция „Социално подпомагане“ (за ползване на социално подпомагане)

Консултациите преминават под формата на придружаване до ДСП, като социалният работник придружава клиента и участва в срещите.

Посредничество пред работодател

Всяка консултация се предоставя под формата на придружаване пред работодатели и/или ивдивидуални срещи с работодатели по случая на конкретен клиент. Срещите могат да са свързани с представяне на профила на клиента, с получаване на допълнителна информация и др.

Посредничество пред социални услуги в общността

Консултацията е под формата на придружаване до различни социални услуги в общността, които имат за цел промяна в социалната адаптация, намаляване на изолацията, осигуряване на свободно време на обгрижващ лице с увреждане, за да започне работа.

Посредничество пред образователни институции

Консултацията е под формата на придружаване на клиента до образователни училища – университет, Центрове за професионално обучение, професионални училища, средни училища с цел промяна в образователната ситуация на клиентите и на квалификацията и преквалификацията.